返信投稿

  er*m@gmail.com
  toms outlet    10/9(金) 06:02:59 No.20151009060259

Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klr, boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngar i de fleste omradene av livet vart og er helt ndvendige for var eksistens. , gjenstander og nytteprodukter kommuniserer tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhrighet, hvem vi er, og hvor vi hrer hjemme. Den estetiske dimensjonen star sentralt i barn og unges hverdag og utgjr et grunnlag for deres valg og ytringer.Faget kunst og handverk brer i seg ulike tradisjoner, fra handverkernes solide materialkunnskap og reproduserende arbeidsprosesser, via designernes idutvikling og problemlsning til kunstnernes fritt skapende arbeid. Opplevelse av kunst, design og arkitektur og bevisstgjring om kulturarven i et globalt perspektiv utgjr sentrale sider ved faget. Samisk kunst og handverk, duodji, er en naturlig del av kulturarven. Forstaelse for fortidens og natidens kunst og handverk i egen og andres kultur kan gi grunnlag for videre utvikling i vart flerkulturelle samfunn.Praktisk skapende arbeid i verkstedene med a gi form til opplevelser og utvikle produkter star helt sentralt i faget. Dette arbeidet omfatter bruk av tradisjonelle og nyere materialer, redskaper og teknikker. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og handlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til a oppleve gleden ved a skape og mestre.Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjrende for a lage produkter som fungerer, og for a framfre visuelle budskap pa en hensiktsmessig mate. Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for malrettet kreativ idutvikling, visuell kommunikasjon og produksjon. Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i kende grad kommuniseres visuelt. Faget gir muligheter for utvikling av entreprenrskap og samarbeid med bedrifter, institusjoner og fagpersoner. I tverrfaglig samarbeid om design og teknologi bidrar faget spesielt med det praktisk estetiske aspektet ved design.Faget kunst og handverk star sentralt i utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen. Faget er ogsa forberedende for en rekke utdanninger og yrkesvalg. og handverk har kompetansemal etter 2., 4., 7. og 10. arstrinn i grunnskolen.1. Her viderefres handverkstradisjonen i faget.  omfatter bade arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser og modeller. Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruksformer star sentralt. Dette innebrer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne  og uterom, kan pavirke var hverdag. Tegning og bygging av modeller i malestokk inngar i hovedomradet og danner grunnlag for a forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner. er integrert i kompetansemalene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kunst og handverk forstas grunnleggende ferdigheter slik:A kunne uttrykke seg muntlig i kunst og handverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan fres pa ulike nivaer, fra det beskrivende til det mer analyserende og vurderende. Presentasjon av eget arbeid, muntlige beskrivelser og vurderinger star sentralt. Muntlig ferdighet er ogsa viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger.A kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og handverk innebrer blant annet a uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved a omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. For a opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig pa alle trinn.?replan i musikk

名前
パスワード
コメント
   


| もどる |